Kontakt

 

Dane kontaktowe

Mokotowska Fundacja                                                                                                                             
Warszawianka - Wodny Park                                                                                               

ul. Merliniego 4                                                                         
02-511 Warszawa

KRS: 0000039836
NIP: 521 22 36 916

tel. +48 22 854 01 30 wew  0116, 0118, 0148 
fax. +48 22 854 01 40
sekretariat@wodnypark.com.pl

Reklamacje i uwagi      reklamacje@wodnypark.com.pl 

Sprzedaż i Marketnig   marketing@wodnypark.com.pl

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park z siedzibą przy ul. Merliniego 4; 02-511 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@wodnypark.com.pl, telefonicznie pod  numerem 22 854 01 30 lub pisemnie pod  adresem Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park ul. Merliniego 4; 02-511 Warszawa.  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, poprzez  adres email: iod@wodnypark.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Państwa dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park, polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania dotyczące korzystania z usług sportowo – rekreacyjnych obiektu (w tym również reklamacje i uwagi), imprez okolicznościowych oraz sportowych, najmu lokali.

Państwa  dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Państwa  dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym a podstawie przepisów prawa. 

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych  przysługuje Państwu prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,

- sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,

- usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ponadto posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych Państwa danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/zadania.  

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych kontrahentów 

Administratorem danych osobowych jest Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park z siedzibą przy ul. Merliniego 4; 02-511 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@wodnypark.com.pl, telefonicznie pod  numerem 22 854 01 30 lub pisemnie pod  adresem Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park ul. Merliniego 4; 02-511 Warszawa.  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji Swoich praw, poprzez  adres email: iod@wodnypark.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Państwa dane będą przetwarzane w celach:

  1. Zawarcia i wykonania umowy (w tym dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. Wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze z przepisów o rachunkowości, podatkowych i innych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  3. Dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Państwa  dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celów wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Państwa  dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym a podstawie przepisów prawa. 

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne w czasie niezbędnym do zrealizowania usługi zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa tj.: związane z wymogami z przepisów o rachunkowości, ustalaniem, dochodzeniem, obroną roszczeń.
Jeżeli nie dojdzie do zawarcia z Państwem umowy w ciągu okresu na jaki została złożona oferta lub w trybie negocjacji, rokowań itp. Państwa dane osobowe związane z rozmowami (rokowania, negocjacje itp.) zostaną niezwłocznie usunięte.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych  przysługuje Państwu prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,

- sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,

- usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- przenoszenia swoich danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umów z Administratorem.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.